+380 (44) 207 4578
Не вдалось зателефонувати, надсилайте звернення за електронною адресою: info@artembank.com.ua

Новини

Рік: 201920182017201620152014

10.08.2016

Збiльшення статутного капiталу АТ «АРТЕМ-БАНК» на 95 000 000,00 грн.

09.08.2016 Загальними зборами акцiонерiв АТ «АРТЕМ-БАНК» (далi – Банк) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ «АРТЕМ-БАНК» на 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп. шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

Учасниками приватного розмiщення акцiй АТ «АРТЕМ-БАНК» є акцiонери АТ «АРТЕМ-БАНК» станом на 09.08.2016.

Прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 9 500 000 (дев'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 10,00 гривень кожна на загальну номiнальну вартiсть 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп. за рахунок додаткових внескiв. Спосiб розмiщення акцiй: приватне розмiщення. Форма iснування акцiй: бездокументарна. Кошти в розмiрi 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп., залученi вiд розмiщення акцiй, планується направити на пiдтримку лiквiдностi Банку та здiйснення поточної дiяльностi.

Акцiї, що розмiщуються, складають 79,1667% вiд розмiру зареєстрованого статутного капiталу Банку.

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» цiна розмiщення акцiй затверджена на рiвнi номiнальної вартостi – 10,00 гривень за одну акцiю.

Акцiї оплачуються за цiною розмiщення за рахунок власних коштiв акцiонерiв або iнвесторiв, якi перебувають у їх розпорядженнi в нацiональнiй валютi. Негрошовi внески в оплату акцiй не приймаються.

За результатами розмiщення можливi змiни власника великого пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Парадигма», яке на 09.08.2016 володiє 91,5333% статутного капiталу Банку.

Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi з правами за ранiше випущеними акцiями, i вiдповiдають правам акцiонерiв згiдно з законодавством України та Статутом Банку.

Конвертацiя цiнних паперiв умовами приватного розмiщення не передбачається.


АТ «АРТЕМ-БАНК» - універсальний комерційний банк України, який надає повний спектр банківських послуг фізичним та юридичним особам. Банк заснований в 2002 році. Філіальна мережа Банку налічує більше 40 відділень по всій країні.